Matti Kari

Valkompassen Nurmijärven seurakunta

Kön
Man
Ombudets presentation
Jag pratar nog också svenska, men jag tror att det finns nästan inga svenskspråkiga i Nurmijärvi. Ta gärna kontakt om du vill höra om mina ansikter på svenska!
Varför ställer du upp i församlingsvalet? (Max. 500 tecken)
Kirkko kuuluu kaikille, mutta tällä hetkellä erilaiset konservatiiviset ryhmät jyräävät päätöksenteossa niin seurakuntatasolla kuin kirkolliskokouksessa. Haluan tuoda päätöksentekoon arvoliberaalia, tasa-arvoista, tieteellisesti uskottavaa ja modernia teologista ymmärrystä sekä tarjota käyttööni oman kokemukseni modernien teknologioiden ja digitaalisen vuorovaikutuksen osalta. Muutos on ihmisten maailmassa aina läsnä, pysyvää sen sijaan se, mitä emme voi tieteen keinoin tutkia.
Vilket av följande andliga sammanhang ligger närmast dig?
Ingen av de nämnda
Om riksdagsvalet ordnades nu, vilket parti skulle du rösta på?
Gröna förbundet
  • Kandidatens svar

1 Kyrkans verksamhet

1. De viktigaste orsakerna till att jag hör till kyrkan. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Olen aikanaan eronnut kirkosta ja liittynyt siihen takaisin vajaat neljä vuotta sitten. Tärkeimpänä syynä oli tuolloin kirkon tekemä "maallinen" auttamistyö: Siinä, missä hyvinvointivaltio ja kansainväliset avustusjärjestöt epäonnistuvat, on kirkon diakoniatyön tärkein paikka. Myöhemmin olen myös tiedostanut oman hengellisyyteni ja ymmärtänyt, että se ei ole millään tavalla ristiriidassa tieteellisen maailmankatsomukseni kanssa.

2. Viktigast för mig i kyrkans verksamhet. Välj max tre.

Kandidatens kommentar

Kirkon tärkein tehtävä on tehdä yhteiskunnassa edes symbolisesti näkyväksi se, mitä emme voi omilla aisteillamme tai edes tieteen keinoin ymmärtää. Kirkon nykyisten jumalanpalvelusten lisäksi olisi syytä miettiä esimerkiksi kristillisen mystiikan traditioita, siis esimerkiksi meditointia kristillisessä viitekehyksessä. Uskon, että tämänkaltaisella toiminnalla kirkosta voitaisiin jälleen tehdä relevantti toimija niillekin, joita pönöttäminen kirkonpenkissä sunnuntaiaamuisin ei innosta.
Lisäksi kirkon viestintää pitäisi aidosti kehittää siihen suuntaan, että kirkon kovasti mainostama moniäänisyys näkyisi aiempaa paremmin. Tällä hetkellä ainakin itse tulkitsen niin, että taustalla on usein (ehkä tiedostamaton) ajatus partaäijä-mallin Jumalasta.

3. Jag skulle arbeta för att församlingen satsar på de här sakerna. Välj max tre.

Kandidatens kommentar

Kristillisyys tarkoittaa minulle erityisesti sitä, että ollaan heikoimpien puolella. Vaikka sitä harva haluaa myöntää, yhteiskunta valitettavasti arvottaa ihmisiä taloudellisen hyödyn perusteella. Kirkossa ei tarvitse onneksi tehdä näin, vaan ihmisarvo kuuluu kaikille omista mielipiteistä, ulkonäöstä tai seksuaalisesta suuntautumisesta riippumatta, noin esimerkiksi.

4. Andligt liv: Församlingen ska ...(välj ett alternativ)

Kandidatens kommentar

Vaikka perinteisellä jumalanpalveluselämällä onkin monille suuri merkitys, on selvää, että kirkon ytimessä olevaa hengellistä työtä tulisi monipuolistaa. Alkukirkon perinteistä on tullut monien silmissä institutionaalista pönöttämistä, jonka arvo on pikemminkin kulttuurillinen ja yhteisöllinen kuin varsinaisesti hengellinen. Viittasin jo aiemmassa vastauksessani kristilliseen mystiikkaan, joka on nykykirkossa erittäin marginaalisessa osassa. Uskon, että vanhan tradition tuominen nykypäivään on keino, jolla kirkosta tehdään myös hengellisessä elämässä useammalla relevantti toimija.

5. Församlingsmedlemmar: Församlingen ska ... (välj ett alternativ)

Kandidatens kommentar

Kirkko on nyt jo marginalisoitunut turhan paljon ja jäsenistö jakautunut. Kirkko kuuluu kaikille! En kuitenkaan usko, että muutos onnistuu vippaskonsteilla vaan kaiken taustalla on kirkon perustoiminnan, viestinnän ja johtamisen kehittäminen.

6. Då församlingens ekonomi blir kärvare är jag beredd att... (Välj så många alternativ du vill.)

Kandidatens kommentar

Kulttuuriperintöä tai työntekijöitä mitenkään väheksymättä tärkeintä on, että kirkko huolehtii kahdesta tärkeimmästä tehtävästään eli tuo hengellisyyden näkyväksi yhteiskunnassa ja auttaa heikoimpia silloin, kun muut toimijat eivät sitä tee.

7. På vilket sätt vill du förbättra ungas delaktighet i församlingens beslutsfattande? Välj max två.

Kandidatens kommentar

Olisin halunnut valita useamman kohdan! Nuoria väheksytään aivan syyttä suotta. Ikä ei todellakaan aina anna todellista kuvaa ihmisen kyvystä ottaa kantaa häntä koskeviin asioihin! Ja kyllä: Kiintiöt ovat todistetusti toimivin tapa saada erilaisten vähemmistöryhmien ääni tehokkaimmin kuulumaan päätöksenteossa. En halua kirkkoa, jossa ihmisille annetaan "mahdollisuus tulla kuulluksi" ja sitten todellisessa päätöksenteossa kuitenkin sivuutetaan.
Kyse ei ole pelkästään nuorista, vaan koko kirkosta: Ilman nuorten näkemyksiä siitä, missä maailma menee, koko instituutiosta tulee hyvää vauhtia merkityksetön koko kansan kannalta! Aiemmassa työssäni IRC-Galleriassa näin, miten nykyinen yhteiskunnallinen eriarvoisuus oli nähtävissä nuorten keskuudessa jo aiemmin.

8. Det är viktigt att min församling har kyrkans miljödiplom.

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutos ja ympäristön pilaantuminen on maallisen maailmamme suurin ongelma, ja se aiheuttaa jo nyt eri puolilla maailmaa hirvittävästi inhimillistä kärsimystä. On hienoa, että Nurmijärven seurakunnalla on hallussaan Kirkon ympäristödiplomi - pidetään siitä kiinni myös jatkossa!

  • Kandidatens svar

2 Min tro

1. Allt som står i Bibeln är bokstavligen sant.

Kandidatens kommentar

Raamattu on tieteellisen tutkimuksen mukaan kiistatta kokoelma erilaisina aikoina syntyneitä tekstejä, jotka heijastelevat oman aikansa ja kirjoittajiensa yhteiskuntaa, arvomaailmaa ja erilaisia tarkoitusperiä.

2. Det finns många frågor som man inte kan söka svar på i Bibeln.

Kandidatens kommentar

Maallisen maailman kysymyksissä luotan tieteeseen, jonka perusideana on jatkuva kyseenalaistaminen ja kehittyminen. Hengellisenä oppaanakin Raamatun teksteihin täytyy tutustua huolella ja todella yrittää ymmärtää, mikä on ollut kirjoittajien pointti!

3. Jag tycker det är viktigt att kyrkan kallar människor till ett personligt trosavgörande.

Kandidatens kommentar

Henkilökohtainen usko on nimensä mukaisesti aina henkilökohtainen asia. En tiedä, ovatko kysymyksen sanat liian arvolatautuneet, mutta minulle ne kuultavat ns. Raamatulla päähän -tyyppisenä, siis Raamatun tekstin kirjaimellisena Jumalan sanana olevana totuutena. Sellaista kirkkoa en halua.

4. Jag tror inte att kristen tro nödvändigtvis är den enda vägen till Gud.

Kandidatens kommentar

Uskon, että kaikki uskonnot kertovat viime kädessä samasta Jumalasta, mutta omaan kulttuuriperintöönsä pohjautuen. Nykymaailmassa on hienoa se, että ihminen voi halutessaan löytää itselleen sopivimmat tavat harjoittaa omaa hengellisyyttään sellaisessa yhteisössä, jonka kokee parhaaksi.

5. Jag tänker mig att jag är kristen framför allt för att jag har vuxit upp i den här kulturen.

Kandidatens kommentar

Vaikka olen aikanani käynyt sen perinteisen tien seurakunnan päiväkerhoissa ja rippikoulussa jne., koen, että tuo aika on opettanut minulle ennen kaikkea paljon suomalaisesta kristillisestä kulttuurista. Myöhemmin tiedostettuani oman uskoni ja tutkittuani asiaan liittyvää tietoutta, uskon, että oma arvomaailmani on aina ollut luonnostaan kristillinen, siis kaikkia ihmisiä, luontoa ja maailmaa rakastava, ja vapautta korostava.
Jos tarkoitat kristillisyydellä tietynlaisen eettis-moraalisen koodiston ja tapojen noudattamista, en varmasti ole siinä mielessä kristitty ollenkaan!

6. Mitt förhållande till kristendomen är åtminstone delvis motsägelsefullt.

Kandidatens kommentar

Oikeammin voisi sanoa, että suhteeni kirkkoinstituutioon ja joihinkin konservatiivisiin kristittyihin on ristiriitainen. Yritän myös parhaillaan muodostaa kuvaani Jeesuksesta :)

  • Kandidatens svar

3 Medmänsklighet

1. Församlingen hjälper människor som har behov av hjälp. Jag skulle rikta församlingens resurser i synnerhet till följande områden. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Tämä on kaikkein vaikein kysymys, ja haluaisin tietysti taas valita kaikki vaihtoehdot.
Resurssien käytön pitäisi olla mahdollisimman joustavaa, jotta apua saadaan mahdollisimman nopeasti niille, jotka sitä kulloinkin eniten tarvitsevat. Eriarvoistuminen on yhteiskuntamme suurin ongelma ilmastonmuutoksen jälkeen.
Haluaisin nähdä kirkon, jonka tavoitteena olisi seurakuntalaisten onnellisuuden lisääminen eli kärsimyksen vähentäminen. Yhdelle se saattaa tarkoittaa ruoka-apua, toiselle mahdollisuutta luottamukselliseen keskusteluun. Yksinäisyyden taustalla on usein henkinen pahoinvointi ja pelko lähteä muiden ihmisten pariin.
Yhteiskuntamme ei esimerkiksi maahanmuuttokysymyksissä toimi kovinkaan ihmisarvoisesti. Varsinkin nykyisen hallituksen meininki on paikoitellen suorastaan häpeällistä. Arvostan todella niitä henkilöitä, jotka ovat tarvittaessa laittaneet itsensä likoon ja auttaneet hädässä olevia ihmisiä.

2. Det här borde min församling syssla med ute i världen. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutos on aikamme suurin ongelma, jonka ratkaisu on ongelmallinen siinä mielessä, että viime kädessä kaikki liiketoiminta on jossakin määrin ilmastolle vahingollista.
Naisten oikeuksien ja tasa-arvon parantaminen globaalisti on todistetusti tie toimivampaan yhteiskuntaan - eli siis tehokkain tie vähentää kärsimystä.

3. Kyrkan har sju officiella missionsorganisationer vars andliga bakgrund, verksamhet och riktlinjer skiljer sig från varandra. Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Mielestäni kirkon tulisi irtisanoutua kaikenlaisesta fundamentalismista täysin ja lopettaa yhteistyö esimerkiksi naisten pappeutta vastustavien lähetysjärjestöjen kanssa.

  • Kandidatens svar

4 Aktuella frågor

1. Kyrkan har hjälpt personer som kommit som flyktingar till Finland och tagit ställning för ett mänskligt bemötande av asylsökande. Hur anser du att kyrkan ska handla i fortsättningen? Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Kts. edelliset vastaukseni. Ihmisarvo kuuluu kaikille ja jälleen, kun hyvinvointivaltio epäonnistuu, on hienoa, että yhteiskunnassamme on edelleen toimija, joka auttaa heikoimmassa asemassa olevia!

2. I det finländska samhället förs som bäst en diskussion om eutanasi och även kyrkan har tagit ställning. Hur tycker du att kyrkan i fortsättningen ska förhålla sig till eutanasi? Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Inhimillisen kärsimyksen vähentämisen tulisi tässäkin olla ohjenuorana ja voi olla, että joissakin harvinaisissa ääritapauksissa eutanasia voi olla parempi vaihtoehto kuin maallisen elämän pitkittäminen. Olin aiemmin huomattavasti selkeämmin eutanasian sallimisen kannalla, nykyään koen kysymyksen todella hankalaksi.

3. Finland har en könsneutral äktenskapslag. Hur tycker du att kyrkan ska göra? Välj ett alternativ.

Kandidatens kommentar

Kysymys on teologinen: Onko avioliiton tarkoituksena ensisijaisesti perheen perustaminen ja lasten saaminen vai rakkauden pyhittäminen? Mielestäni avioliiton ja hääseremonian tarkoitus on viestiä muille ihmisille kahden (joillekin myös useamman) ihmisen välisestä rakkaudesta, ja siksi kirkon tulee ehdottomasti vihkiä avioliittoon myös samaa sukupuolta olevat. Kysymys on jälleen kerran ihmisoikeuksista ja kärsimyksen vähentämisestä, tässä asiassa kirkko ei tällä hetkellä toimi kristillisten perusperiaatteiden mukaisesti!

4. Kyrkan ska godkänna att det finns olika åsikter om äktenskapet och ge prästerna möjlighet att enligt sitt samvete viga eller låta bli att viga par av samma kön.

Kandidatens kommentar

Tämä on vähintä, mitä kirkko voisi tehdä. Toisten avioliitto ei ole keneltäkään muulta pois!

5. Kyrkan ska vara föregångare genom att i sin egen verksamhet snabbt minska klimatpåverkan.

Kandidatens kommentar

Kts. aiemmat vastaukseni.

6. Då kyrkans serverar kaffe och måltider ska man beakta klimatpåverkan, till exempel undvika att servera kött.

Kandidatens kommentar

Vaikka itse olenkin sekasyöjä, valitsen usein kasvisvaihtoehdon (jotka muuten ovat nykyään huomattavasti parempia ja monipuolisempia kuin aiemmin). Lihan syöminen tulee väkisinkin marginalisoitumaan tulevaisuudessa, joten tässä kirkolla on paikka olla edelläkävijänä ja tuoda uudenlaista ruokakulttuuria näkyväksi.

7. Kyrkan ska lyfta fram klimat- och miljöfrågor som en viktig fråga i sitt budskap och samhälleliga påverkansarbete.

Kandidatens kommentar

Ilmastonmuutos on globaalisti jo nyt eniten kärsimystä aiheuttava asia, joten asia todellakin sopii erinomaisesti kirkon agendalle.

8. Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till jämställdhet mellan könen i all sin verksamhet.

Kandidatens kommentar

Kyllä! Ne yhteiskunnat, missä tasa-arvo toteutuu parhaiten, ovat onnellisimpia. Tiedän, että kirkossa on tässä asiassa parantamisen varaa: Esimerkiksi piispainkokous on tällä hetkellä ns. all-male panel (eli Suomessa ei ole yhtään naispiispaa!), ja vaikka naiset ovat saaneet toimia pappeina jo 30 vuotta, silti joillakin miespuolisilla kirkon työntekijöillä on vaikeuksia ottaa heidät huomioon tasaveroisina kollegoina. Tämä tuntuu hölmöltä varsinkin, kun papeista noin puolet on jo naisia!

9. Kyrkan ska sträva efter att det finns en jämn fördelning av män och kvinnor i synnerhet i ledande positioner.

Kandidatens kommentar

Kts. edellinen vastaus. Samalla tavalla kuin peräänkuulutin aiemmissa vastauksissani kiintiöitä myös nuorille, peräänkuulutan niitä myös naisille.

10. Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till olika könsidentiteter i sin verksamhet.

Kandidatens kommentar

Ihmisen fyysinen sukupuoli on harvoja poikkeuksia lukuunottamatta binäärinen, siis meillä on yhdet sukupuolielimet ja that's it. Tällä ei kuitenkaan ole tekemistä koetun sukupuolen tai oman identiteetin kanssa. Jos ja kun joku ei koe mahtuvansa miehen tai naisen malliin, on tätä kokemusta kunnioitettava. Ihmisarvo kuuluu kaikille! Samaan aikaan kirkon ja sen työntekijöiden tulisi muistaa, että kukaan meistä ei ole täysin arkkityyppinen mies tai nainen, vaan meissä kaikissa on aina mukana ripaus myös vastakkaista sukupuolta - halusimme tai emme!

  • Kandidatens svar

5 Lokala frågor

1. Nurmijärven seurakunnan Onnistumissuunnitelman (= strategian) tärkein painopiste on mielestäni:

Kandidatens kommentar

Onnistumissuunnitelmassa on hyviä ajatuksia, mutta kyllä paperi ylipäätään jää aika abstraktille tasolle. Tämän tyyppiset yritysmaailmasta itselleni valitettavankin tutut strategiapaperit ovat liian usein sanahelinää. "Luonteva kohtaaminen" -kohdassa kuitenkin ollaan vähän lähempänä konkretiaa :)

2. Nurmijärven seurakunnan jumalanpalveluselämän kehittämiseksi tulisi mielestäni: (valitse kaksi tärkeintä)

Kandidatens kommentar

Ymmärrän, että joillekin perinteinen jumalanpalveluksen kaava on itsessään tärkeä, mutta itselleni se tuntuu vieraalta. Viime keväänä Helsingin Vanhassa kirkossa järjestettiin kristillistä mystiikkaa esittelevä luentosarja, ja sen yhteydessä tehdyt harjoitteet olivat hienointa, mitä Suomen evankelis-luterilainen kirkko on elämääni koskaan tarjonnut.
Seurakuntalaisten osallistuminen monipuolistaa toimintaa varmasti, ja tuo vanhojen virsien (joista monet ovat kyllä musiikillisesti todella hienoja!) lisäksi myös musiikkia. Uskon, että taide, runous ja musiikki itsessään kertovat loppupeleissä kaikki Jumalasta.

Till valkompassens första sida