Heidi Juslin-Sandin

Valkompassen Esbo svenska församling

Kön
Kvinna
Ombudets presentation
Kvinna, hustru, mamma.
Förrymd teolog med en stor passion för människor, samhällsfenomen, cityteologi, handboll och kaffe.
Varför ställer du upp i församlingsvalet? (Max. 500 tecken)
Jag tror att den enda vägen till att hitta det gemensamma, att utveckla och utvecklas och till att förändra, är att själv vara med i processen. Att ge av sin tid till sådant som är viktigt för en själv. Församlingen och kyrkan är viktiga för mig och därför vill jag vara med och jobba för det gemensamma goda. Kyrkan är inte i första hand en byggnad, utan en gemenskap av människor. Kyrkan ska våga vara kyrka, i vår tid, för människorna idag.
Vilket av följande andliga sammanhang ligger närmast dig?
Tomasgemenskapen
Om riksdagsvalet ordnades nu, vilket parti skulle du rösta på?
Svenska folkpartiet i Finland (SFP)
  • Kandidatens svar

1 Kyrkans verksamhet

1. De viktigaste orsakerna till att jag hör till kyrkan. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Om mässan är kyrkan hjärta, så är förrättningarna dess nervtrådar. Kristendomens kärleksbudskap gör att hjärtat slår.

2. Viktigast för mig i kyrkans verksamhet. Välj max tre.

3. Jag skulle arbeta för att församlingen satsar på de här sakerna. Välj max tre.

4. Andligt liv: Församlingen ska ...(välj ett alternativ)

Kandidatens kommentar

Kyrkan behöver leva i tiden, utan att förlora essensen i att vara kyrka. Det kan betyda exempelvis att förändra verksamheten, inte budskapet

5. Församlingsmedlemmar: Församlingen ska ... (välj ett alternativ)

6. Då församlingens ekonomi blir kärvare är jag beredd att... (Välj så många alternativ du vill.)

Kandidatens kommentar

Vi behöver hitta ett helt nytt, hållbart sätt att jobba inom kyrkan.

7. På vilket sätt vill du förbättra ungas delaktighet i församlingens beslutsfattande? Välj max två.

Kandidatens kommentar

40-40-20
Jag tror på att alla ska ha rätt att påverka, därför förespråkar jag indelningen 40% kvinnor, 40% män och 20% unga (under 29 år)

8. Det är viktigt att min församling har kyrkans miljödiplom.

Kandidatens kommentar

Vi behöver bli bättre på att ta hand om miljön, att respektera skapelsen. Därför upplever jag att ett miljödiplom kan vara ett incitament i arbetet.

  • Kandidatens svar

2 Min tro

1. Allt som står i Bibeln är bokstavligen sant.

Kandidatens kommentar

Bibeln är Guds ord till oss, men de är skrivna av människor i en alldeles speciell historisk kontext och behöver därför hela tiden tolkas för att vara relevant.

2. Det finns många frågor som man inte kan söka svar på i Bibeln.

3. Jag tycker det är viktigt att kyrkan kallar människor till ett personligt trosavgörande.

4. Jag tror inte att kristen tro nödvändigtvis är den enda vägen till Gud.

Kandidatens kommentar

Detta är en fråga som jag lämnar helt och hållet åt Gud. Jag är inte i position att döma eller säga vad som är rätt eller fel i denna fråga.

5. Jag tänker mig att jag är kristen framför allt för att jag har vuxit upp i den här kulturen.

Kandidatens kommentar

Vi är alla barn av vår tid och närmiljö.

6. Mitt förhållande till kristendomen är åtminstone delvis motsägelsefullt.

Kandidatens kommentar

Vi är människor. Människor gör fel. Det blir fel. Också inom den kristna kyrkan, som jag för det mesta älskar, men ibland hatar.

  • Kandidatens svar

3 Medmänsklighet

1. Församlingen hjälper människor som har behov av hjälp. Jag skulle rikta församlingens resurser i synnerhet till följande områden. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Jag tror att vi kunde mångdubbla kyrkans nätverk och hjälpande händer genom frivilligarbete.

2. Det här borde min församling syssla med ute i världen. Välj max två.

Kandidatens kommentar

Jag stöder ett missionstänk som utgår ifrån marginalen.

3. Kyrkan har sju officiella missionsorganisationer vars andliga bakgrund, verksamhet och riktlinjer skiljer sig från varandra. Välj ett alternativ.

  • Kandidatens svar

4 Aktuella frågor

1. Kyrkan har hjälpt personer som kommit som flyktingar till Finland och tagit ställning för ett mänskligt bemötande av asylsökande. Hur anser du att kyrkan ska handla i fortsättningen? Välj ett alternativ.

2. I det finländska samhället förs som bäst en diskussion om eutanasi och även kyrkan har tagit ställning. Hur tycker du att kyrkan i fortsättningen ska förhålla sig till eutanasi? Välj ett alternativ.

3. Finland har en könsneutral äktenskapslag. Hur tycker du att kyrkan ska göra? Välj ett alternativ.

4. Kyrkan ska godkänna att det finns olika åsikter om äktenskapet och ge prästerna möjlighet att enligt sitt samvete viga eller låta bli att viga par av samma kön.

5. Kyrkan ska vara föregångare genom att i sin egen verksamhet snabbt minska klimatpåverkan.

6. Då kyrkans serverar kaffe och måltider ska man beakta klimatpåverkan, till exempel undvika att servera kött.

7. Kyrkan ska lyfta fram klimat- och miljöfrågor som en viktig fråga i sitt budskap och samhälleliga påverkansarbete.

8. Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till jämställdhet mellan könen i all sin verksamhet.

Kandidatens kommentar

Glastaket är fortfarande rätt tjockt på sina ställen i kyrkan.

9. Kyrkan ska sträva efter att det finns en jämn fördelning av män och kvinnor i synnerhet i ledande positioner.

10. Kyrkan ska i allt högre grad ta hänsyn till olika könsidentiteter i sin verksamhet.

  • Kandidatens svar

5 Lokala frågor

1. Över 43 000 esbobor har något annat språk än finska eller svenska som modersmål. Ta ställning till följande påstående: Det är viktigt att verksamheten i församlingarna i Esbo också betjänar invandrare och esbobor som talar främmande språk.

2. En enkät visar att hälften av esboborna anser att församlingarna förefaller vara mer försiktiga än modiga. Ta ställning till följande påstående: Församlingarna i Esbo borde i sin verksamhet och i sina ställningstaganden vara modigare än tidigare, även om alla inte skulle gilla det.

3. Det finns fem finska och en svensk församling i Esbo. Jag anser att (välj ett av alternativen):

Till valkompassens första sida