Johanna Risku

Vaalikone Ylöjärven seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen syntyperäinen ylöjärveläinen, kolmen kouluikäisen lapsen äiti ja aktiivinen partiolainen. Työskentelen kehitysvamma-alalla. Seurakuntavaaleissa olen ehdolla sitoutumattomana ehdokkaana Armon Vihreiden listalla.
Voit seurata ajatuksiani Instagramissa: @riskunjossu
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Asetuin ehdolle, koska haluan vaikuttaa kotiseurakuntani asioihin ja päätöksentekoon. Ylöjärven seurakunta on ollut minulle lapsuudesta lähtien tärkeä toimija ja tuki elämän eri vaiheissa. Haluan vahvistaa ympäristöarvojen huomioimista toiminnassa ja päätöksenteossa. Partiotoiminta aktiivista kansalaisuutta tukevana ja syrjäytymistä ehkäisevänä toimintana on lähellä sydäntäni. Erilaisuuden hyväksyminen, avoimuus ja vastuullisuus niin ihmisiä kuin ympäristöäkin kohtaan on minulle tärkeää.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki yllä mainitut ovat tärkeitä syitä kuulua kirkkoon.
Kirkon rooli pyyteettömänä auttajana niin lähiseurakunnan tasolla kuin maailmanlaajuisestikin korostuu tällä hetkellä.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten osallisuus seurakunnassa, etenkin heidän toimintaansa koskevassa päätöksenteossa, on tärkeää. Itselleni entisenä seurakuntanuorena seurakunnan nuorisotyö, niin musiikin, nuorteniltojen kuin isostoiminnan kautta oli tuossa elämänvaiheessa hyvin merkityksellistä.
Markkinavaltaisessa maailmassa kirkon rooli vähäosaisten auttajana korostuu. Lähimmäisenrakkauden osoittamismuotona pyyteetön vapaaehtoistyö, joka palkitsee molemmat osapuolet, on korvaamatonta.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan toiminnan tulee olla kaikille avointa ja kaikkien seurakuntalaisten saavutettavissa. Huomiota tulee kiinnittää siihen, ettei kukaan ole eriarvoisessa asemassa esim. liikkumisen rajoitteistaan johtuen. Oikeudenmukaisuus ja tasa-arvoisuus on lähiseurakunnan toiminnassa keskeistä ja seurakunnan tehtäviin kuuluu heikommassa asemassa olevien puolen pitäminen.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakuntalaisten joukko on monenkirjava. Tästä johtuen myös tarpeet, toiveet ja odotukset seurakunnan toiminnalle vaihtelevat hyvinkin paljon. Toivoisin seurakunnan pystyvän tarjoavan jokaiselle jotakin-periaatteella erilaisia tapoja ja muotoja olla ja toimia osana seurakuntaa.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan toiminnan tulee olla avointa ja saavutettavaa kaikille. Mielestäni tulisi yhtä lailla huomioida toiminnassa mukana olevat, kuin toivottaa tervetulleeksi myös uudet jäsenet.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Talousajattelu on ymmärrettävästi arkipäivää seurakunnassakin. Toiminnan kustannustehokkuutta tulee tarkastella monelta eri kantilta. Tarpeettomista/ vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä luopuminen voi olla yksi keino kukkaronnyörien kiristämisessä. Hallinnon yhteistyö lähiseurakuntien kanssa (edellyttäen ettei paikallinen toiminta ja saavutettavuus vaarannu) voisi olla toinen keino.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten osallisuus seurakunnassa on tärkeää ja he itse ovat asiantuntijoita omaan toimintaansa liittyen. Nuoret ovat tietoisia ja ajattelevaisia seurakuntalaisia, tulevaisuuden tekijöitä.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Ylöjärven kaltaisessa luontokohteiden rikastuttamassa maalaispitäjässä tulisi olla vihreä kirkko, joka toimii suunnannäyttäjänä ympäristövastuullisuudessa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamattu on historiallinen kirjakokoelma, joka on täynnä vertauksia. Vuonna 2018 sitä ei tule tulkita kirjaimellisesti sanasta sanaan vaan tähän päivään soveltaen.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Täytyy myöntää, että viime vuosina kyseinen kirja on jäänyt vähälle käytölle ja Aamulehden Sana-palsta on tämän aukon saanut korvata.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Usko on henkilökohtainen asia ja kukin tehkööt siihen liittyen omat uskonratkaisunsa ja valintansa omalla tavallaan.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Varmasti muitakin reittejä on. Kukin löytäköön karttansa ja kompassinsa avulla sen oman, oikean reitin perille.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan apua ja tukea tarvitsevat hyvin monenlaiset, erilaisissa tilanteissa olevat ihmiset. Omasta näkökulmastani keskeistä on perheiden hyvinvointi ja sen tukeminen, nuorten syrjäytymisen ehkäisy, vähäosaisten auttaminen ja eri ikäisten yksinäisyyden torjuminen. Kehittämällä vapaaehtoistyötä ja vahvistamalla vapaaehtoistyöntekijöiden roolia auttamisen välittäjinä voidaan apua tarjota laajemmalle ryhmälle sitä tarvitsevia.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Näiden teemojen konkreettisena edistäjänä erittäin tärkeää esim. koulutuksen & työllisyyden lisääminen ja ihmisoikeuksien vahvistaminen.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Resurssit ovat rajalliset, mielestäni paikallisen seurakunnan linjanveto saa näkyä tämänkaltaisissa päätöksissä.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Ajattelen auttamisen pyyteettöminä tekoina - jos ihmisellä on hätä, muu on toisarvoista.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee toimia tässä ajassa, jossa tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden tulisi toteutua itsestään selvästi.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Tämän päivän kirkossa hyväksytään myös samaa sukupuolta olevien avioliitot. Mielestäni sellaiset papit, joiden omatunto sallii samaa sukupuolta olevien vihkimisen, heitä myös vihkivät. Kirkon sisällä on hyvä käydä asiasta avointa keskustelua ja tehdä yhteisiä linjauksia.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Maapallon lämpeneminen on fakta ja asia koskettaa ihan jokaista ihmistä ja yhteisöä tällä pallolla. Ympäristöarvojen ja ilmastovaikutusten tunnistamisen tulisi selkeästi näkyä seurakunnan päätöksenteossa kautta linjan. Kirkon ympäristödiplomi on hyvä työkalu asian hahmottamiseen, pilkkomiseen ja edistämiseen.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöasioihin voi isoilla ja pienillä päätöksillä ja valinnoilla. Valtakunnalliset ravitsemussuositukset ovat kallistuneet enenevässä määrin kasvispainotteisen ruokavalion suuntaan, joten tämäkin puoltaa asian tarkasteluun ottamista myös kirkon piirissä.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulisi olla suunnannäyttäjänä luomakunnan kunnioittamisessa - ympäristövastuullisuus ja luontoarvojen esiin nostaminen on tässä keskeistä.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Kurun ja Viljakkalan seurakuntaliitosten jälkeen tukipalvelut ovat olleet koko Ylöjärven seurakunnan alueella yhteisiä. Toiminnallisella puolella on tehty erilaisia ratkaisuja – osa paikallisia, osa keskitettyjä. Mihin suuntaan toiminnan ja hallinnon suhteen seurakunnan yhtenäisyyttä pitäisi kehittää?

2. Miten vapaaehtoistoimintaa pitäisi kehittää Ylöjärven seurakunnassa?

Ehdokkaan kommentti

Vapaaehtoistoimintaa tulisi vahvistaa niin, että työntekijöillä olisi osaamista tukea, kannustaa ja opastaa arvokasta työtä tekeviä vapaaehtoisia heidän tehtävissään.

3. Ylöjärven seurakunnan tilat voivat olla ihmisten käytössä tilavuokraehtojen mukaan esimerkiksi erilaisiin juhliin sukupuoliseen suuntautumiseen, vakaumukseen tms. katsomatta.

Vaalikoneen etusivulle