Aleksi Salminen

Vaalikone Tapiolan seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Olen syntyperäinen tapiolalainen ja asunut täällä suurimman osan elämästäni. Tällä hetkellä asun Jousenkaaren alueella yhdessä vaimoni ja pienen koiramme kanssa.
Oikeustieteen opintojeni viimeistelyn ohella työskentelen asiantuntijana kansainvälisessä tilintarkastusyhtiössä. Työn ja opintojen ohella harrastan kuntoilua, lukemista ja harmonikansoittoa.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Tapiola on kotiseutuni ja Tapiolan seurakunta on ollut elämässäni tärkeä aina kasteesta alkaen. Yhteisten asioiden hoitaminen seurakunnassa on minulle arvo, jonka olen oppinut jo kotoa, ja siksi haluan asettua nyt ehdolle ja pyrkiä seurakunnan luottamustehtävään.
Tapiolan kasvava väkiluku merkitsee muutoksia myös seurakunnallemme. Haluaisin olla tukemassa seurakuntaa uusien seurakuntalaisten tavoittamisessa ja tekemässä seurakunnasta kaikki erilaiset jäsenryhmät huomioivaa, avointa yhteisöä.
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Lähimmäisenrakkaus on uskon todeksi elämistä ja samalla siihen tiivistyy kirkon keskeinen auttamistehtävä. Jumalanpalveluksessa ja hartauselämässä puolestaan toteutuu kirkon julistustehtävä ja seurakuntalaisilla on mahdollisuus kokoontua yhteen ja kohdata pyhä.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

On tärkeää että kirkko asettuu yhteiskunnan heikoimpien puolelle, auttaa konkreettisesti mutta myös tekee heidän tilanteensa yhteiskunnalle näkyväksi vaikuttamistyön kautta. Kirkon tulee puhua rohkeasti niiden puolesta, joiden ääni jäisi muuten kuulematta.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee pystyä tavoittamaan jäseniään niiden kanavien kautta, joita jäsenet muutenkin käyttävät. Perinteisten viestinten ohella sosiaalinen media on nykyaikainen tapa kommunikoida jo lähes kaikenikäisten seurakuntalaisten kanssa.
Seurakunnan tulisi arvioida kaikkea toimintaansa oikeudenmukaisen ja tasa-arvon toteutumisen kannalta. Tämä tarkoittaa sitä, että toiminta on kaikken seurakuntalaisten saavutettavissa ja kaikille avointa.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Kysymys ei mielestäni ole joko-tai valinnasta. Seurakuntamme voi tarjota monipuolista hengellistä toimintaa ja silti jumalanpalvelus ja messu voivat olla toiminnan keskiössä.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Vaihtoehdot eivät nähdäkseni sulje toisiaan pois. Seurakunnan perusluonteeseen kuuluu kutsua ihmisiä keskuuteensa, vaikka aktiiviset jäsenet ovatkin tärkeitä seurakunnan toiminnassa.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Espoon kirkollisveroprosentti, 1 %, on valtakunnallisesti varsin maltillinen ja sen tasoa olisi mahdollista arvioida tarpeen vaatiessa. Yleisesti ottaen kiinteistöjen käyttöasteen seuraaminen on tärkeää resurssien tehokkaan käytön varmistamiseksi,

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Nuorten sitouttaminen seurakunnan jäsenyyteen ja toimintaan on tärkeää nykyisyyttä ja tulevaisuutta ajatellen. Kirkossamme on jo tällä hetkellä 16-vuotiailla mahdollisuus äänestää kirkollisvaaleissa ja nuorten vaikuttamismahdollisuuksia tulisi edelleen edistää. Nuorten mielipiteellä tulee olla todellinen merkitys eikä sen kuuleminen saa jäädä vain näennäiseksi.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee toimia esimerkkinä myös kestävässä kehityksessä ja ympäristöstä huolehtimisessa. Vastuu luomakunnan hyvinvoinnista on meillä kaikilla.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamatussa on kyse kirjakokoelmasta, joka sisältää hyvin erityppistä kirjallisuutta alkaen runoista ja myyttikertomuksista aina historiankuvaukseen. Kutakin kirjallisuuden lajia tulee osata lukea kontekstissaan ja tuoda tekstin sanoma tulkinnan kautta tähän päivään. Vaikka kaikki Raamatussa ei ole kirjaimellisesti totta, ei se kuitenkaan vähennä tekstien pyhyyttä ja merkitystä kristityille.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

Monet Raamatussa käsitellyistä teemoista ovat luonteeltaan ajattomia, mutta kyse ei kuitenkaan ole suoraviivaisesta elämäntaito- tai maailmantapahtumien tulkintaoppaasta.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Uskon synty on Pyhän Hengen työtä eikä se synny ihmisen oman toiminnan seurauksena. Pyhä Henki on kuitenkin läsnä kirkossa ja toimii seurakunnan keskuudessa myös uskoon kutsuen ja henkilökohtaista uskoa vahvistaen.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka kristinuskon käsitys pelastuksesta kulkee yksinomaan Kristuksen kautta, on kunnioitus ja dialoginen yhteys muulla tavoin uskovien kanssa kristityille ehdottoman tärkeää.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Uskonto tai katsomus on osa ihmisen identiteettiä, jonka muodostumiseen vaikuttavat keskeisesti ihmisen kasvuympäristö ja kulttuuriset tekijät. Tämä ei toki sulje pois sitä, että Jumala voi kutsua ihmistä kristittyjen yhteisöön eri tavoin huolimatta kasvuympäristöstä.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

Ehdokkaan kommentti

Uskoon mielestäni kuuluu myös epäilys ja kriittinen arviointi. Henkilökohtaisesti olen pohtinut esimerkiksi kirkkomme suhtautumista seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin ja toivoisin asenteiden muutosta avoimempaan suuntaan.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon ulkomaantyön keskeisimmät elementit ovat kehitysyhteistyö ja julistustyö, joissa paikallisseurakuntien tukeminen on tärkeässä osassa.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan keskeisiä tavoitteita tulisi mielestäni olla tasa-arvo ja oikeudemukaisuuden edistäminen. Seurakunnan kumppaneina toimivien lähetysjärjestöjen tulee toimia yhteisellä arvopohjalla seurakunnan kanssa, ja siksi tuki tulee kohdistaa samoihin arvoihin sitoutuneille järjestöille.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Lähimmäisenrakkaus tulee kohdistaa jokaiseen ihmiseen riippumatta tämän uskonnosta tai kansalaisuudesta.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Sukupuolineutraalissa avioliitossa on kyse tasa-arvon toteutumisesta yhteiskunnassa. Jotta kaikki kirkon jäsenet voisivat olla aidosti tasa-arvoisia keskenään, tulisi kirkollinen vihkiminen olla mahdollista myös samaa sukupuolta oleville pareille. Näkemykseni mukaan tasa-arvoiselle avioliitolle ei ole myöskään teologista estettä.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisen seurakunnan tulisi vähintäänkin varmistaa, että samaa sukupuolta olevilla pareilla on mahdollista saada avioliittoon vihkiminen omassa seurakunnassa.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Tällä hetkellä maapalloa kulutetaan yhtä kiihtyvällä tahdilla. Kirkon tulee nostaa ilmastoon ja ympäristöön liittyvät kysymykset yhteiskunnalliseen keskusteluun vielä nykyistä vahvemmin. Ohje luomakunnasta huolehtimiseen on annettu jo Raamatun luomiskertomuksessa.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Viimeisen vuoden tapahtumat Suomessa ja maailmalla, kuten #metoo-liike, ovat selvästi osoittaneet, ettei sukupuolten tasa-arvo ole vielä valmis. Tätä taustaa vasten tulisi sukupuolten tasa-arvoa edelleen aktiivisesti edistää kaikilla yhteiskunnan osa-alueilla.
Kirkossamme näkisin sukupuolten välisen tasa-arvon konkreettista toteutumista mielelläni esimerkiksi johtavassa asemassa olevien naisten määrän nostamisella.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Nykyisessä tilanteessa johtavissa asemissa toimivien naisten määrää tulisi ehdottomasti nostaa tasapainon saavuttamiseksi.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee huomioida tasapuolisesti jokainen seurakuntalainen yksilönä.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

2. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan tulee palvella kaikkia jäseniään. Parhaimmillaan seurakunta voi myös toimia suomalaiseen yhteiskuntaan tervetulleeksi toivottavana yhteisönä juuri maahanmuuttajille .

3. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Espoon seurakuntien tulisi olla entistä rohkeampia erityisesti heikoimmassa asemassa olevien puolesta puhuessaan ja ottaa aktiivisesti osaa yhteiskunnalliseen keskusteluun. Seurakuntien tulisi myös jalkautua seurakuntalaisten pariin ja näkyä katukuvassa.

Vaalikoneen etusivulle