Sini Tyvi

Vaalikone Leppävaaran seurakunta

Sukupuoli
Nainen
Edustajan esittely
Olen pari vuotta sitten Leppävaaraan muuttanut pienen lapsen äiti, jolle kotiseurakunta tuli tutuksi oikeastaan vasta vauvakerhojen kautta. Kirkon piirissä olen kuitenkin toiminut aktiivisesti teinivuosista asti sekä vapaaehtoistehtävissä että työntekijänä. Olen opiskellut teologiaa ja toimin Kirkon Ulkomaanavussa nuorisoverkosto Changemakerin koordinaattorina. Lisäksi olen ollut monissa luottamustehtävissä, mm. kuusi vuotta Euroopan ekumeeniseen nuorisoneuvoston EYCEn hallituksessa.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan vaikuttaa, jotta kirkko olisi kaikille avoin yhteisö, joka edistää lähimmäisenrakkautta ja oikeudenmukaisuutta niin Suomessa kuin maailmalla. Diakoniatyön ja kansainvälisen vastuun lisäksi seurakunnan toiminnassa sydäntäni lähellä ovat lapsi- ja nuorisotyö sekä vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Kannatan samaa sukupuolta olevien parien kirkollista vihkimistä ja haluan myös laajemmin edistää tasa-arvoa kirkossa.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Jokin muu
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki vaihtoehdot ovat merkityksellisiä, mutta nämä kaksi nousivat kuitenkin ylitse muiden. Usko on minulle perusta, jonka myötä esimerkiksi kirkolliset toimitukset ovat luonteva osa elämääni ja jonka takia haluan osallistua kirkon toimintaan. Minulle tärkeitä elämänarvoja ovat puolestaan lähimmäisenrakkaus ja oikeudenmukaisuus, joita haluan edistää omalla toiminnallani ja joiden takia näen kirkon tekemän diakoniatyön niin Suomessa kuin maailmalla erityisen arvokkaana.

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon nuorisotyö on itselleni ollut turvallinen paikka kasvaa ja oppia, olla mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa toimintaa sekä päästä vaikuttamaan asioihin. Näitä mahdollisuuksia toivon myös muille.
Kirkollisten toimitusten kautta kirkko on mukana elämän eri vaiheissa ja tärkeissä hetkissä.
Pidän myös erittäin tärkeänä kirkon diakoniatyötä sekä seurakuntien tuella toteutettavaa kehitysyhteistyötä. Konkreettisen auttamistyön lisäksi on mielestäni erittäin tärkeää, että kirkko tekee vaikuttamistyötä ja ottaa kantaa yhteiskunnalliseen keskusteluun puolustaen heikoimmassa asemassa olevia ja edistäen oikeudenmukaisuutta ja rauhaa.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Haluan, että seurakuntani ja koko kirkko toimii eriarvoisuuden vähentämiseksi ja ihmisoikeuksien edistämiseksi. Seurakuntien kasvatustyö on erittäin arvokasta ja tavoittavaa. Lasten ja nuorten toimintaan panostamalla edistetään myös jatkuvuutta kirkon toiminnassa.

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni on tärkeää, että seurakunta tarjoaa monipuolista toimintaa, jotta erilaiset ja eri elämäntilanteissa olevat seurakunnan jäsenet voivat löytää mukaan seurakunnan toimintaan ja heille sopivia tapoja toteuttaa hengellisyyttään.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Koska seurakunnan aktiiviset jäsenet muodostavat vain hyvin pienen ydinjoukon, on tärkeää, että yhä useammat kirkkoon kuuluvat ihmiset löytäisivät mukaan toimintaan ja voisivat kokea seurakunnan omaksi yhteisökseen. Tämän toteutumiseksi seurakunnan on oltava läsnä siellä, missä ihmiset ovat ja uskallettava rohkeasti toteuttaa uudenlaista toimintaa, jonka suunnitteluun ja toteuttamiseen osallistetaan myös seurakuntalaisia.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Taloudesta keskusteltaessa on mielestäni ennen kaikkea katsottava kokonaisuutta ja mietittävä ratkaisuja, jotka palvelevat parhaiten yhteisiä tavoitteita. Mitään yllämainituista en olisi valmis tekemään kevyin perustein mutta toisaalta en halua tässä vaiheessa sanoa ehdottomasti ei millekään vaihtoehdolle. Seurakuntalaisia tavoittavasta toiminnasta ja palveluista leikkaaminen pitäisi mielestäni olla viimeinen vaihtoehto, mutta toiminnan on oltava tarkoituksenmukaista ja sen järjestämisessä on hyvä kartoittaa esimerkiksi mahdollisuuksia toteuttaa asioita vapaaehtoisvoimin tai eri työmuotoja yhdistäen. Työntekijämääristä keskusteltaessa on toisaalta huomioitava toiminnan turvaaminen ja muistettava, että vapaaehtoistehtäviä lisäämällä ei voi suoraan korvata työntekijöitä, vaan tällöin tarvitaan seurakunnan panostusta vapaaehtoisten tukemiseen.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni nuorisotyötä tekevien pitää ehdottomasti kuulla nuorten mielipiteitä toimintaa suunniteltaessa ja antaa nuorille myös mahdollisuus olla sitä toteuttamassa. Nuorten osallisuutta koko seurakunnan päätöksenteossa lisäisi kuitenkin parhaiten nuorten valitseman edustajan läsnäolo vähintäänkin oman seurakunnan päättävissä elimissä, mutta mielelläni näkisin nuoria myös kirkon hallinnon muilla tasoilla. Nuorten näkökulmaa voisi tuoda esiin ja mahdollista valittua edustajaa tukea lisäksi se, että useammasta nuoresta koostuvalla ryhmällä olisi mahdollisuus kommentoida valmistelevia asioita, etenkin jos ne liittyvät nuorisotyöhön.

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Ilmastonmuutoksen ehkäiseminen ja ympäristön suojeleminen ovat mielestäni ehdottoman tärkeitä ja myös seurakuntien tulee olla mukana tässä. Kirkon ympäristödiplomi kannustaa ja auttaa seurakuntia vastuullisiin valintoihin.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Vaikka Raamattu on Jumalan ilmoitusta, se on kuitenkin ihmisten kirjoittama ja sidoksissa aikaan ja kulttuuriin, jossa se on syntynyt. Myös Raamatun tulkinnassa on otettava huomioon sen historiallinen konteksti.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

Ehdokkaan kommentti

On paljon kysymyksiä, joihin ei löydy konkreettisia vastauksia Raamatusta, mutta se voi kuitenkin antaa suuntaviivoja omaan pohdintaan ja toimia ohjenuorana eri elämäntilanteissa.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Minulle tärkeää on, että kirkko julistaa Jumalan armoa sekä toimii yhteiskunnassa Jeesuksen esimerkin mukaisesti ja kannustaa myös kaikkia ihmisiä tähän.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Uskon, että ihmiset voivat löytää Jumalan eri tavoin ja siksi myös muihin uskointoihin tulee suhtautua kunnioittavasti.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

Ehdokkaan kommentti

Kulttuurinen tausta vaikuttaa toki siihen, että minut on kastettu ja että olen kasvanut kristityksi, mutta kirkkoon kuuluminen on minulle myös oma uskosta johtuva valinta.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Erittäin vaikea valinta! Ajattelen, että seurakuntien tulee auttaa mahdollisimman laajasti apua tarvitsevia ja siksi esimerkiksi keskusteluavun tarjoaminen eri tilanteissa oleville ja kriisien yhteydessä on tärkeää. Köyhyyden lieventämisen näen sisältävän monenlaista auttamista avustuksista syrjäytymisen ehkäisyyn. Vaikka näiden tulisi olla ensisijaisesti yhteiskunnan tehtäviä, myös seurakunnan tuki on usein tarpeen.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Pidän tärkeänä, että seurakunta tukee pitkäjänteistä kehitysyhteistyötä, jonka avulla voidaan vähentää nälkää ja köyhyyttä. Keinoina tähän ovat usein esimerkiksi koulutuksen tukeminen sekä nuorten ja naisten toimeentulon edistäminen. Myös rauhantyön tukeminen on tärkeää.

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni virallisten lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toiminnan rahoittaminen valtakunnallisen kokonaiskannatuksen suhteessa on hyvä käytäntö, mutta seurakunnilla on kuitenkin oltava oikeus myös valita heille sopivat kumppanit.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kirkon tulee auttaa apua tarvitsevia taustasta riipumatta.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Eutanasia on erittäin vaikea aihe, johon liittyy paitsi vaikeita eettisiä kysymyksiä myös mittaamatonta kärsimystä. Sen takia en itse voi asettua eutanasiaa täysin vastustamaan ja samaan kallistun myös kirkon osalta.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Jos kaksi toisiaan rakastavaa ihmistä haluaa solmia avioliiton kirkossa Jumalan edessä, toivon, että kirkko sen heille sallisi.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni papeilla voisi olla omantunnonvapaus vihkiä tai olla vihkimättä samaa sukupuolta olevia pareja, mutta pappien suhtautuminen ei kuitenkaan saisi asettaa seurakuntalaisia eriarvoiseen asemaan, vaan seurakunnan tulisi tällaisessa tilanteessa pystyä ohjaamaan samaasukupuolta oleva pari sellaisen papin luo, joka on valmis heidät vihkimään.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon ja seurakuntien tulee huomioida ilmastovaikutukset kaikessa toiminnassaan ja pyrkiä kestäviin ratkaisuihin. Seurakunnat omistavat ja huolehtivat esimerkiksi suuresta määrästä kiinteistöjä, joiden energiankäyttöön ne voivat kiinnittää huomiota.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Lihan käytön vähentäminen ja kasvisruuan suosiminen tarjoiluista ovat hyviä ja konkreettisia keinoja vähentää ruuan ilmastovaikutuksia. Lisäksi seurakunnissa on hyvä kiinnittää huomiota esimerkiksi ruokahävikin ehkäisyyn.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon tulee tehdä vaikuttamistyötä yhteiskunnassa oikeudenmukaisuuden edistämiseksi, ja ympäristökysymysten esillä pitäminen kuuluu myös tähän.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

Ehdokkaan kommentti

Mielestäni kirkon pitää edistää tasa-arvoa kaikessa toiminnassaan ja esimerkiksi sukupuolisyrjintään on puuttuva aktiivisesti.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Jotta kirkko voisi olla uskottava toimija tasa-arvokysymyksissä, on kirkossa kiinnitettävä aiempaa enemmän huomiota myös siihen, että johtotehtävissä nähtäisiin jatkossa enemmän naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Sukupuolten moninaisuuden huomioiminen on tärkeää, jotta kaikki seurakunnan jäsenet voivat kokea olonsa tervetulleeksi ja hyväksi toiminnassa.

  • Ehdokkaan vastaus

5 Paikalliset kysymykset

1. Yli 43 000 espoolaista puhuu äidinkielenään muuta kuin suomea tai ruotsia. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: On tärkeää, että Espoon seurakuntien toiminta palvelee myös maahan muuttaneita ja vieraskielisiä espoolaisia.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkea toimintaa tai palveluita ei toki tarvitse tai ole mahdollistakaan järjestää kaikilla kielillä, mutta kaiken seurakunnan toiminnan tulee kuitenkin olla avointa myös muunkielisille. Järjestämällä monikulttuurista toimintaa ja kutsumalla maahan muuttaneita mukaan seurakunta voi myös tukea kotoutumista ja tarjota tukiverkkoja.

2. Kyselytutkimuksen mukaan puolet espoolaisista seurakuntien jäsenistä mieltää seurakunnat ennemmin varovaisiksi kuin rohkeiksi. Ota kantaa seuraavaan väitteeseen: Espoon seurakuntien tulee olla toiminnassaan ja kannanotoissaan nykyistä rohkeampia, vaikka se ei miellyttäisi kaikkia.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon ja seurakuntien pitää uskaltaa puhua rohkeasti oikeudenmukaisuuden edistämiseksi ja eriarvoistumisen ehkäisemiseksi.

3. Espoossa on viisi suomenkielistä ja yksi ruotsinkielinen seurakunta. Mielestäni (valitse yksi seuraavista):

Ehdokkaan kommentti

En näe tarvetta muuttaa nykyistä seurakuntarakennetta tai seurakuntien määrää.

Vaalikoneen etusivulle