Aapo Kiilunen

Vaalikone Haagan seurakunta

Sukupuoli
Mies
Edustajan esittely
Hei! Olen Haagalainen lasten ja nuorten puolestapuhuja ehdolla jatkokaudelle Haagan seurakuntaneuvostoon.
Työkseni teen tilastoja ja tiedonhallintaa Suomen Partiolaisissa. Harrastan partiota Haagan Eräveikossa.
Miksi olet asettunut ehdolle seurakuntavaaleissa? (Enintään 500 merkkiä)
Haluan varmistaa, että kirkko on avoin kaikille. Kirkko näkyy ja toimii aktiivisena koko Haagan alueella ja tarjoaa yhteisön jokaiselle.
Onko joku seuraavista hengellisistä liikkeistä sinulle läheinen? Jos on, niin mikä?
Ei mikään edelläolevista
Jos eduskuntavaalit olisivat nyt, mitä puoluetta äänestäisit?
En halua vastata
  • Ehdokkaan vastaus

1 Kirkon toiminta

1. Tärkeimmät syyni kuulua kirkkoon. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon pitäisi olla osa elämänmuotoa kehdosta hautaan. Moni on kuitenkin vieraantunut nykyisen kaltaisesta kirkosta ja ei tunne sitä omakseen. Kirkon tulisi seurata aikaa niin, että mahdollisimman moni tuntisi sen omakseen. Kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan tulisi madaltaa esimerkiksi tarjoamalla kansaa lähellä olevia tapahtumia ja tempauksia. Sunnuntai kirkolla on oiva alku!

2. Kirkon toiminnassa minulle itselleni tärkeimpiä. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Kaikki toimintamuodot ovat tärkeitä silloin, kun niille on tarvetta.
Itselleni kirkon tekemä nuorisotyö on läheisin.

3. Edistäisin sitä, että seurakunta panostaisi erityisesti seuraaviin asioihin. Valitse korkeintaan kolme.

Ehdokkaan kommentti

Näiden lisäksi seurakunnan tulisi olla saavutettavissa myös Pohjois-Haagassa. Toimiva tila seurakunnan ja asukkaiden käyttöön!

4. Hengellinen elämä: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Hengellinen elämä näkyy kaikessa seurakuntalaisten toiminnassa – olipa se sitten kirkon seinien sisällä tai ulkopuolella.

5. Seurakuntalaiset: Seurakunnan tulee... (valitse yksi)

Ehdokkaan kommentti

Seurakunnan tulee näkyä ja olla mukana paikallisissa tapahtumissa ja tempauksissa.

6. Kun seurakunnan talous heikkenee, olen valmis seuraaviin toimenpiteisiin. Valitse niin monta kuin haluat.

Ehdokkaan kommentti

Haagassa on jo jouduttu luopumaan monesta tilasta. Myös työntekijöitä on vähennetty. Säästötarvetta ei Haagassa enää ole. Päinvastoin: Pohjois-Haagasta tulisi löytää tila seurakunnan käyttöön!
Yleisellä tasolla työntekijäkustannukset ovat seurakunnan suurin menoerä. Jos merkittäviä säästöjä halutaan, on tämä ainoa realistinen vaihtoehto. Tällöin myös työn määrää tulee karsia.

7. Millä tavoin parantaisit nuorten osallisuutta seurakuntasi päätöksenteossa? Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Paras tapa olisi aktivoida nuoria suoraan mukaan päätöksentekoon. Nuoria on rohkaistava ja tuettava asettumaan ehdolle luottamustehtäviin.
Nuorille tulee antaa vastuuta, kannustaa heitä toimimaan mutta samalla tarjota ohjausta ja tukea.
On tärkeää, että nuorten kanssa keskustellaan, heidän mielipiteillään on merkitystä päätöksenteossa!

8. On tärkeää, että seurakunnallani on Kirkon ympäristödiplomi.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöasiat tulisi nähdä yhteiskunnan yhteiseksi asiaksi, jokainen vaikuttaa ja tekee omalta osaltaan voitavansa. Asenteet muuttuvat vain, kuin riittävän moni on aidosti mukana paremman huomisen rakentamisessa.

  • Ehdokkaan vastaus

2 Suhde uskoon

1. Kaikki mitä Raamatussa on kirjoitettu, on kirjaimellisesti totta.

Ehdokkaan kommentti

Raamatun sanomaa tulee ymmärtää nykypäivän ja ajan hengen mukaan. Jätän raamatuntulkinnan suosiolla teologeille.

2. On paljon kysymyksiä, joihin Raamatusta ei voi etsiä vastauksia.

3. Pidän tärkeänä, että kirkko kutsuu ihmisiä henkilökohtaiseen uskonratkaisuun.

Ehdokkaan kommentti

Pienikin usko on uskoa.

4. Kristinusko ei mielestäni välttämättä ole ainoa tie Jumalan luo.

Ehdokkaan kommentti

Kunnioitan kaikkia uskontokuntia, joiden arvopohja on inhimillinen.

5. Ajattelen olevani kristitty ennen kaikkea siksi, että olen kasvanut tähän kulttuuriin.

6. Suhteeni kristinuskoon on ainakin osin ristiriitainen.

  • Ehdokkaan vastaus

3 Lähimmäisyys

1. Seurakunta auttaa avun tarpeessa olevia. Suuntaisin seurakunnan resursseja erityisesti seuraaviin. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikista heikommassa asemassa olevasta tulee huolehtia.

2. Seurakuntani tulisi maailmalla edistää seuraavia asioita. Valitse korkeintaan kaksi.

Ehdokkaan kommentti

Paikallisten oloja ja yhteiskunnallisia rakenteita tulee parantaa, jotta he voivat itse rakentaa tulevaisuuttaan toimivalle pohjalle.
Seurakuntamme lähetystyön uusi nimikkokohde on Bolivian kaivosalueen lapsityöläiset. Otetaan tämä työ Haagassa omaksi!

3. Kirkolla on seitsemän virallista lähetysjärjestöä, joiden hengellinen tausta, toiminta ja linjaukset eroavat toisistaan. Valitse jompikumpi seuraavista väitteistä.

Ehdokkaan kommentti

Lähetysjärjestön toimintatapojen tulee olla linjassa seurakunnan arvojen kanssa.
Seurakunnan kaikkien toimijoiden ja työalojen tulee voida ottaa lähetyskohde omakseen.

  • Ehdokkaan vastaus

4 Ajankohtaisia aiheita

1. Kirkko on auttanut Suomeen pakolaisena tulleita ja ottanut kantaa turvapaikanhakijoiden inhimillisen kohtelun puolesta. Miten mielestäsi kirkon tulisi jatkossa toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kaikkia, jotka tarvitsevat apua, tulee auttaa. Hätää ja avun tarvetta ei määrittele etninen tausta, kieli tai uskonto.

2. Suomalaisessa yhteiskunnassa keskustellaan parhaillaan eutanasiasta ja myös kirkko on ottanut asiaan kantaa. Miten kirkon tulisi mielestäsi jatkossa suhtautua eutanasiaan? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Eutanasia ei kuulu kirkon päätösvaltaan. Kirkon tulisi kuitenkin olla mukana keskusteltaessa eutanasian laillistamisesta.

3. Suomessa on sukupuolineutraali avioliittolaki. Miten mielestäsi kirkon tulisi toimia? Valitse yksi.

Ehdokkaan kommentti

Kirkolla ei ole tähän selvää kantaa. Asialle tulisi saada päätös.
Seurakuntaneuvosto päättää tilojen käytössä. Haagassa päätimme neuvostossamme, että tilamme ovat kaikkien käytössä.

4. Kirkon tulisi hyväksyä, että sen sisällä on erilaisia näkemyksiä avioliitosta ja antaa pappien omantuntonsa mukaan vihkiä tai olla vihkimättä avioliittoon samaa sukupuolta olevia pareja.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisen vakaumukselle tulee olla tilaa, mutta kirkon tulee olla yhtenäinen. Kun kirkko saa aikaiseksi päätöksen vihkimisestä, tulee toimia sen mukaan.

5. Kirkon tulee toimia edelläkävijänä oman toimintansa ilmastovaikutusten nopeassa pienentämisessä.

Ehdokkaan kommentti

Ympäristöasiat tulisi nähdä yhteiskunnan yhteisiksi asioiksi, joihin jokainen vaikuttaa ja tekee omalta osaltaan voitavansa. Asenteet muuttuvat vain, kuin riittävän moni on aidosti mukana paremman huomisen rakentamisessa.

6. Kirkon tarjoiluissa ja ruokailuissa tulisi ottaa huomioon ruuan ilmastovaikutukset, esimerkiksi lihan tarjoamista tulee välttää.

Ehdokkaan kommentti

Jokaisen tulee tehdä voitavansa vastuullisessa kuluttamisessa. Osalle se on kasviruoka, osalle jokin muu.
Ruoka-avussa tulee jatkossakin ottaa vastaan kaikkea hävikkiä järkeä käyttäen: Ilmastovaikutukselta on viisaampaa syödä kuin dumpata roskiin.

7. Kirkon tulee pitää ilmasto- ja ympäristökysymyksiä keskeisesti esillä omassa sanomassaan ja yhteiskunnallisessa vaikuttamistyössään.

Ehdokkaan kommentti

Kirkon yhteiskunnallinen päätehtävä ei ole saarnata ympäristökysymyksistä. Ne tulee ottaa huomioon kaikessa kirkon toiminnassa, mutta ovat yksi tärkeä asia muiden asioiden joukossa.

8. Kirkon tulee kaikessa toiminnassaan ottaa entistä paremmin huomioon sukupuolten tasa-arvo.

9. Kirkon tulee pyrkiä siihen, että erityisesti johtavissa asemissa toimii tasapuolisesti sekä miehiä että naisia.

Ehdokkaan kommentti

Piispoissakin tulisi olla sekä miehiä ja naisia.

10. Kirkon tulee toiminnassaan ottaa paremmin huomioon myös muunsukupuoliset.

Ehdokkaan kommentti

Tietoisuus muunsukupuolisista on lisääntynyt. Kirkon tulee elää ajassa mukana.

Vaalikoneen etusivulle